GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ VE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI POLİTİKASI

1. İş bu metin Hedis Zeytinleri ve Zeytinyağı Gizlilik Politikasını ve veri işleyen sıfatıyla Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamındaki Yasal Aydınlatma Yükümlülüğünü içermektedir. Kavlak Zeytin ve Zeytinyağı Gizlilik www.hediszeytinleri.com.tr/ isimli internet sitesini, bağlı internet sitelerini ve mobil uygulamalarını kullanmak için kişisel bilgilerinizin yer alacağı formları doldurmanız halinde aşağıdaki tüm yükümlülükleri ve kuralları peşinen kabul etmiş sayılmaktasınız.

2. Kullanıcıya ait bireysel / kurumsal bilgiler; ad – soyad, TC. Kimlik numarası, adres, telefon numarası, elektronik posta adresi ve kullanıcıyı tanımlamaya yönelik diğer her türlü bilgi olarak anlaşılır. Hadis Zeytin ve Zeytinyağı işbu gizlilik bildiriminde aksi belirtilmedikçe bireysel / kurumsal bilgilerden herhangi birini üçüncü kişilere hiç bir şekilde açıklamayacaktır. Ancak, aşağıda sayılan hallerde işbu gizlilik bildirimi hükümleri dışına çıkarak kullanıcılara ait bilgileri üçüncü kişilere açıklayabilecektir. Bu durumlar;

2.1. Yürürlükte bulunan mevzuat ve iç hukukta etkili uluslararası anlaşmalardaki yasal zorunluluklara uyulmasının gerektirdiği haller

2.2. www.hediszeytinleri.com.tr/ arasındaki sözleşmelerin gereklerinin yerine getirilmesi ve bunların uygulamaya konulmasıyla ilgili haller

2.3. Yetkili idari ve/veya adli makamlar tarafından usuli yöntemine uygun olarak yürütülen bir araştırma veya soruşturma doğrultusunda kullanıcılarla ilgili bilgi talep edilen haller

2.4. Kullanıcıların haklarını veya güvenliklerini koruma amacıyla bilgi verilmesinin gerekli olduğu haller Kavlak Zeytin ve Zeytinyağı kendisine verilen bilgileri gizli tutmayı yükümlülük olarak kabul ettiğini belirtmekle; gizli bilginin tamamının veya herhangi bir parçasının kamuya açıklanmasının, yetkisiz kullanılmasının veya sözleşmenin ifası amacını taşımayacak sebeplerle üçüncü bir kişiye açıklanmasının önlenmesi için gerekli tüm tedbirleri almayı ve üzerine düşen özen yükümlülüğünü yerine getirmeyi işbu bildirimle taahhüt etmektedir.

3.Site kullanıcılarına ait olan ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında kişisel veri olarak tanımlanan ad, soyad, e-posta adresi, T.C. Kimlik numarası, telefon numarası vb bilgileriniz; hizmet taleplerinizi almak, hizmetlerimizi geliştirmek, sistemsel sorunların çözümünü sağlamak, önceden onayınız alınarak ilginizi çekebilecek hizmetlerimizi sizlere önermek, bilgilerinizi güncellemek, üyeliğinizi yönetmek – sürdürmek ve mesafeli satış sözleşmesi ile sair sözleşmelerin ifası amacıyla Kavlak Zeytin ve Zeytinyağı, iştirakleri ve hizmet veren üçüncü kişi ve/veya kuruluşlar tarafından hukuka ve dürüstlük kuralına uygun, güncel, meşru amaçlar için, ölçülü ve ilgili mevzuata uygun sürelerle kaydedilebilir, kullanılabilir, güncellenebilir, paylaşılabilir, transfer olunabilir, sair suretler ile işlenebilir ve saklanabilir.

4.Site kullanıcıları her zaman www.kavlak.com.tr/ adresinden tarafımıza ulaşarak ;

4.1. Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna dair bilgi talebinde bulunma,

4.2.Kişisel verilerin işlenme amacını ve amaca uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme

4.3.Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

4.4. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

4.5. İlgili mevzuata göre kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

4.6. İlgili mevzuata göre düzeltme, silme ve yok edilme işlemlerinin, bu verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

4.7. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme

4.8.Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi nedeniyle zarara uğranması halinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahiptir.

5. Hedis Zeytinleri ve Zeytinyağı kullanıcının isteği dışında ticari iletişim faaliyeti yapmamayı, izin almaksızın elektronik pazarlama yapmamayı beyan eder. Bu hususta kullanıcıların onay vermedikleri işlemleri Hedis Zeytinleri ve Zeytinyağı ‘ne açık şekilde beyan etmeleri gerekmektedir.

6. Hadis Zeytinleri ve Zeytinyağı www.hediszeytinleri.com.tr/ sitesinde hizmetlerini sunmak ve içeriğin bireysel ihtiyaç ve ilgilere uyumunu sağlamak için çerez kullanmaktadır. Bazı durumlarda internet sitelerine kişiselleştirilmiş erişim ve belirginleştirme çerezlere dayanmaktadır, fakat sıklıkla bir kullanıcının şifresi ile bir oturum ile yetkilendirilmesi gerekmektedir. Tarayıcıda çerezleri hizmet dışı bırakmak internet sitesindeki hizmetlerin kullanımını önlememektedir, fakat bazı teknik sorunlara yol açabilmektedir. Çerezler, kullanıcının internet sitesini kullanımı ile ilgili genel, istatistiki bilgi toplamak için de kullanılmaktadır. Çerez denilen teknik iletişim dosyası, internet sitesini kaç kişinin kullandığı, bir kişinin ilgili internet sitesini hangi amaçla, kaç kez ziyaret ettiği ve ne kadar kaldığı hakkında istatistiki bilgiler elde etmeye ve kullanıcılar için özel olarak tasarlanmış kullanıcı sayfalarından dinamik çeşitlilikle reklam ve içerik üretilmesine yardımcı olmak üzere tasarlanan ve kullanılan veri dosyasıdır. Kullanıcılar dilerlerse çerezlerin bilgisayarlarına yerleştirilmemesi veya bu türden bir dosyasının gönderildiğinde ikaz verilmesini sağlayacak biçimde tarayıcılarının ayarlarını her zaman değiştirebilirler.

7. Hadis Zeytinleri ve Zeytinyağı işbu sözleşmedeki tüm maddeleri ve kullanıcılara sunacağı ürün, hizmet ve fırsatlarda gerekli görebileceği her türlü değişikliği yapma hakkını saklı tutar; bu değişiklikler www.hediszeytinleri.com.tr/ internet sitesinden veya diğer uygun yöntemler ile duyurulduğu andan itibaren geçerli olacaktır. Gizlilik politikamız ile ilgili her türlü soru, öneri , KVKK ile ilgili soru için info@hediszeytinleri.tr mail adresine başvurabilirsiniz.

Shopping Cart